بارداری و زایمان

با آزمایشات غربالگری از بروز سرطان دهانه رحم پیشگیری کنید:Screening Test To Prevent Cervical Cancer

پیشگیری از سرطان دهانه رحم Prevent Cervical Cancer
سرطان دهانه رحم به راحتی با انجام آزمایشات غربالگری منظم، قابل پیشگیری است. غربالگری در واقع برای تشخیص سریع سرطان یا جلوگیری...

Continue reading

معاینه‌ها و بیماری‌های زنان

کیست درمویید تخمدان یا کیست مویی تخمدان یا تراتوم چیست؟:what is ovarian dermoid cyst

کبست درمویید تخمدانی چیست؟ کیست درمویید یا کیست مویی تخمدان نوعی از کیست تخمدان است کهبه این دلیل کیست مویی نامیده می شوند ...

Continue reading