معاینه‌ها و بیماری‌های زنان

لاپاراسکوپی و هیستروسکوپی از عوارض خود می گویند…:Complications Of Laparoscopy And Hysteroscopy

Complication Of Surgery عوارض عمل
جراحی لاپاراسکوپی امروزه به طور گسترده ای در علم پزشکی به کار می رود. این عمل نسبت به اعمال جراحی سنتی باز دارای مزایای بیشما...

Continue reading

بارداری و زایمان, معاینه‌ها و بیماری‌های زنان

کیست تخمدان را با لاپاراسکوپی جراحی کنید…: Laparoscopic Ovarian Cyst Removal

laparoscopy لاپاراسکوپی
جراحی لاپاراسکوپی از جمله اعمال جراحی با حداقل تهاجم است که به منظور برداشتن یک یا چند کیست از یک یا هر دو تخمدان انجام می شو...

Continue reading

بارداری و زایمان, معاینه‌ها و بیماری‌های زنان

آدنکسکتومی در سندروم swyer (دیسژنزی گنادی 46xy):swyer syndrome (video)

laparoscopy
در این ویدیو آناتومی بیمار دیسژنزی گنادی سویر (۴۶xy)و جراحی لاپاروسکوپیک آدنکسکتومی بیمار که توسط دکتر حقگو انجام شده است نما...

Continue reading