(+9821) 22688818

برخی زنان برای برداشتن پولیپ یا فیبروئید که موجب خونریزی می‌شوند، نیاز به انجام جراحی دارند. برخی از فیبروئیدها را می‌توان با هیستروسکوپی حذف کرد. گاهی روش‌های دیگری نیز برای درمان مورد استفاده قرار می‌گیرد. فرسایش اندومتر‌ ممکن است برای کنترل خونریزی استفاده شود. این روش برای جلوگیری یا کاهش همیشگی خونریزی استفاده می‌شود. قبل از درمان فرسایش اندومتر، انجام بیوپسی اندومتر در نظر گرفته می‌شود. وقتی دیگر روش‌های درمانی رد شوند یا به هر دلیلی انتخاب نشوند، ممکن است هیسترکتومی انجام شود که بعد از آن فرد دیگر عادت ماهانه ندارد و البته نمی‌تواند باردار شود.

0نظرات