(+9821) 22688818

زایمان زودرس چیست؟

  • 0 نظرات /
  • ۴ مرداد ۱۳۹۳ /
  • توسط سی سرو /
  • نظر دهید

مشخصه زایمان زودرس انقباضات منظم رحم است که موجب تغییرات در دهانه رحم قبل از هفته ۳۷ام بارداری می‌شود. تغییرات در دهانه رحم شامل افاسمان (نازک شدن دهانه رحم) و اتساع دهانه رحم است. بنابراین در این شرایط، جنین می‌تواند وارد کانال زایمان شود.

0نظرات