(+9821) 22688818

تلقیح داخل رحمی اسپرم چیست؟

  • 0 نظرات /
  • ۴ تیر ۱۳۹۳ /
  • توسط سی سرو /
  • نظر دهید

در تلقیح داخل رحمی اسپرم، همزمان با تخمک‌گذاری تعداد زیادی از اسپرم‌های سالم در داخل رحم قرار داده می‌شود. این روش اغلب همراه با القاء تخمک یا اََبَر تخمک‌گذاری انجام می‌شود. همچنین اسپرم از همسر یا اهداء کننده اسپرم گرفته می‌شود. اسپرم منجمد شده نیز می‌تواند در این روش مورد استفاده قرار گیرد.

0نظرات