(+9821) 22688818

نوع درمان بر اساس عوامل مختلفی از جمله علت خونریزی، سن و تصمیم فرد به باردار شدن انتخاب می‌شود. بیشتر زنان با دارو درمان می‌شوند و برخی دیگر ممکن است نیاز به جراحی داشته باشند.

0نظرات