(+9821) 22688818

چنانچه داروی کلومیفن سیترات مؤثر واقع نشود ممکن است داروی گنادوتروپین برای القاء تخمک‌گذاری استفاده شود. همچنین از گنادوتروپین زمانی که تعداد زیادی تخمک برای انجام روش ART یا سایر درمان‌های ناباروری (نازایی) مورد نیاز است، استفاده می‌شود. این حالت را اَبَر تخمک‌گذاری (Super Ovulation) می‌نامند.

0نظرات