(+9821) 22688818

کورتیکواستروئیدها چه هستند؟

  • 0 نظرات /
  • ۴ مرداد ۱۳۹۳ /
  • توسط سی سرو /
  • نظر دهید

کورتیکواستروئیدها داروهایی هستند که از جفت عبور می‌کنند و موجب سرعت بخشیدن به رشد ریه‌های نوزاد، مغز و دستگاه گوارش او می‌شوند. کورتیکواستروئیدها زمانی‌که بین هفته ۲۴ و ۳۴ بارداری داده می‌شوند، به رشد نوزاد کمک می‌کنند.

0نظرات