(+9821) 22688818

بله. آزمایش پاپ اسمیر تغییرات سلول‌های غیر طبیعی رحم را بررسی می‌کند. این کار موجب درمان زود هنگام سلول‌‌های غیر طبیعی می‌شود در نتیجه این سلول‌ها سرطانی نخواهند شد. تست پاپیلوما ویروس انسانی (HPV) هم موجود است که همراه با آزمایش پاپ اسمیر برای غربالگری سرطان گردن رحم در بعضی زنان استفاده می‌شود و جهت پیگیری ابتلا به سرطان گردن رحم وقتی که تست پاپ اسمیر غیر طبیعی است، انجام می‌گیرد.

0نظرات