(+9821) 22688818

پیش‌بینی اینکه کدام خانم‌ها در ادامه درد زایمان زودرس، تولد زودرس خواهند داشت، مشکل است. تنها در حدود ۱۰% از زنان با زایمان زودرس، طی 7 روز بعد از آن تولد زودرس دارند. برای حدود 30% از زنان، درد زایمان زودرس خود به خود متوقف می‌شود.

0نظرات